මල නොබැඳෙන වානේ බැම්මකින් බැඳ කාලවල් සතක් ටයි

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!