මුද්ද ප්රධාන ඒකකය සහ දත්ත මාරුව උපාංගය

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!