එළිමහන් රික්තය පරිපථ කඩන, බර ස්විච්, reclosing

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!